Hulatorp 3:5

Björketorp

2,7 ha med bygglov - 1 km norr Björketorp

Hulatorp 3:5. Strategiskt placerad fastighet på 2,7 ha - utan byggnader. 
Nuvarande ägare har beviljats bygglov för verksamhetslokal på 394 m².

Intresserad?

Anders Nyhlén, Fastighetsmäklare
0705-632653
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Allmän information

 • Pris:1 300 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde mark: 384 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 384 000 kr
 • UppdragsID:g9r 45r

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: Mark med bygglov:
 • Beskrivning:
  Bakgrund: 
  Nuvarande ägare förvärvade fastigheten Hulatorp 3:5 för sitt strategiska 
  läge utmed väg 41. 
  
  Hulatorp 3:5 är på 2,69 ha enligt taxering. På fastigheten fanns tidigare ett gammalt nedfallet bostadshus samt en skogsdungen runt huset. Hus och skog togs bort och marken planades ut och grusades delvis upp.
  Elen har dragits om på fastigheten så att nuvarande elkabel går från väg 41 och utmed östra gränsen. Ett elskåp har satts upp i höjd med grannfastighetens bostadshus (ca 150 meter in från väg 41).
  
  Grävd vattenbrunn finns i höjd med elskåpet.
  
  I maj 2015 lämnade ägaren in en ansökan om "Bygglov med lokaliseringsprövning för ny ekonomibyggnad." till Marks kommun.
  
  Målet är att uppföra en byggnad för tillverkning (med lager och personalutrymmen) samt butik och en serveringslokal.
  
  TILLVERKNINGSLOKAL:
  Ägaren vill ha utrymme för småskalig tillverkning i en ca 120 m² stor lokal.
  Utöver tillverkningslokalen skall det finnas lager och personalutrymmen.
  Totalt ca 240 m².
  
  BUTIK: 
  Intill tillverkningslokalen skall det finnas en mindre butik.
  
  SERVERINGSLOKAL:
  Utöver butik och tillverkning har bygglov beviljats för en serveringslokal - cafeteria - på ca 104 m² inkusive arbetsytor (disk, café, toalett).
  
  Ägaren har tänkt att kombinera tillverkning med ett strategiskt placerat café - utmed väg 41.
  
  Marken är fast - med mycket sand och det är lätt att både bygga och tillskapa parkeringsytor.
  
  BYGGLOVSANSÖKAN BEVILJADES I AUGUSTI 2015 OCH GÄLLER I 2 ÅR.
  Alla ansökningsavgifter är betalda.
  
  Ägaren har varit i kontakt med byggföretag som har gett mycket bra offerter på uppförandet av önskad lokal. Ägaren kan ge mer information.
  
  Intressenter kan beställa kopia i pdf-format på kommunens bygglovshandlingar samt arkitektritningar på byggnaden - exteriört och som planskiss. Kontakta mäklaren.

 • Rubrik: Undersökningsplikt:
 • Beskrivning:
  Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

 • Rubrik: Angående taxeringsvärdet:
 • Beskrivning:
  Fastigheten är uppdelad i en hyreshusenhet, tomtmark (310) och en lantbruksenhet (120)
  
  Hyreshusenheten (310) är 480 kvm och omfattar den mark där ägaren fått förhandsbesked om bygglov för att uppföra en verksamhetslokal.
  Taxeringsvärdet är 96.000 kr.
  
  Övrig mark på Hulatorp 3:5 är taxerad som lantbruksenhet (120) och har följande taxeringsvärden:
  Tomtmark: 153.000 kr
  Åkermark:  87.000 kr
  Ekonomibyggnad: 87.000 kr

Övriga rättigheter och belastningar


 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Nyttjanderätt: Tele 1938-06-01 38/527

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning